اشتیاق خدمت فراتر از کسب و کار

تیم پزشکان، مهندسان و محققان ما متعهد به استفاده از آخرین فناوری برای ایجاد یک راه حل سرپایی برای نظارت بر علائم حیاتی بیمار در خارج از محیط کلینیک یا بیمارستان بودند. این فناوری همچنین مزیت دیگری را در کاهش حجم بیماران در بیمارستان ها و کلینیک ها خواهد داشت.